Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Bestemmingsplan monument

U heeft een duurzame invulling van uw monument voor ogen, maar...

Naar aanleiding van een door Klement Rentmeesters uitgevoerd herbestemmingsrapport, heeft u eindelijk uw toekomstplannen helder voor de geest en kan de uitvoering beginnen.

U wilt bijvoorbeeld een deel van uw monumentale carréboerderij ombouwen naar een aantal recreatieve vakantiewoningen. De ruimte is er en de ligging is geweldig, maar dan begint het pas:
uw plan past niet binnen de regels van het gemeentelijke bestemmingsplan en voor de verbouwing van uw monument heeft u een omgevingsvergunning nodig.  In het woud van wettelijke voorschriften en regels ziet u door de bomen het bos niet meer.

Gelukkig hebben wij, naast een uitgebreide kennis over monumenten, ook de expertise in huis om de herbestemming van uw pand door de planologische procedures te loodsen, waarna u uw droom kunt realiseren.

Kennis van relevante wetgeving, kennis van de omgeving, de flora, de fauna en kennis van en goede contacten met de gemeentelijke organisatie, maken dat wij u geheel kunnen ontzorgen bij het indienen van een principeverzoek, een aanvraag omgevingsvergunning of een bestemmingsplanprocedure waarmee uw plannen te maken kunnen krijgen. 

 

Principeverzoek

 

Voordat u kosten gaat maken voor een wijziging van het bestemmingsplan of een aanvraag omgevingsvergunning, polsen wij de haalbaarheid van uw initiatief bij de gemeente middels een principeverzoek. Wij toetsen uw initiatief aan de huidige wetgeving en het geldende gemeentelijke- en provinciale beleid en onderbouwen de voordelen van uw plan.

Hiermee proberen we de betreffende gemeente te overtuigen om mee te werken aan uw plan.

 

Planologische procedure

Als uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan is er al gauw een planologische procedure noodzakelijk; dit kan een aanvraag omgevingsvergunning zijn of een wijziging van het bestemmingsplan voor uw locatie. In beide gevallen kunnen wij voor u de regie in handen nemen.

 

Bestemmingsplan

 

Is er een wijziging van de bestemming nodig om uw plannen mogelijk te maken, dan zorgen wij voor de benodigde stukken. Daar waar nodig, vragen we offertes op bij onderzoekbureaus en leggen die aan u voor, alvorens er opdracht wordt verstrekt.

Zodra de stukken compleet zijn, voeren we overleg met de gemeente en worden de plannen ingediend zodat de planologische procedure in gang kan worden gezet. Gedurende de procedure is er regelmatig contact met de gemeente en wordt de voortgang bewaakt.

 

Aanvraag omgevingsvergunning

 

Wij stellen voor u, al dan niet is samenwerking met uw architect, de vergunningaanvraag samen tegen vooraf bekende kosten en begeleiden de procedure bij de gemeenten.

Wij voeren het overleg met de gemeenten en bewaken de termijnen waarbinnen de aanvraag afgehandeld dient te worden, zodat U verder kunt met het plannen van de uitvoering.

 

Geef uzelf de ruimte en leg de (procedurele) regie in onze handen !