subsidie herbestemmingmonument

Subsidie onderhoud monumenten

Zowel gebouwen als tuinen en parken komen in aanmerking 
De instandhouding van monumenten is een kostbare zaak. Heeft u ook een monument met jaarlijks relatief hoge onderhoudslasten? Weet u wel dat er subsidie op onderhoud van rijksmonumenten is te verkrijgen? Zowel voor gebouwen als voor tuinen en parken. Hoe? Daar kunnen wij u bij helpen. Neem met ons contact op om vast te stellen of u voor subsidie in aanmerking komt. Als u de aanvraag door ons laat verzorgen bent u onze gast op ons jaarlijkse restauratiediner. Tijdens dit diner ontmoet u collega monument eigenaren en professionals. Kennis delen en ervaringen uitwisselen. De locatie houden we nog even geheim, maar vanzelfsprekend zal dit in een monument zijn. Bel met onze rentmeesters op 043-32 33 511 om vast te stellen of u voor subsidie in aanmerking komt of vul rechts op deze pagina uw gegevens in voor nader contact. 

Achtergronden over de regeling
De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is gebaseerd op het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM). De BRIM is een “kapstokregeling” met definities en uitgangspunten. Specifieke bepalingen over de verstrekking van meerjarige onderhoudssubsidie staan in de SIM. We spreken van de instandhoudingsregeling en met monument wordt altijd een rijksmonument bedoeld. Onderstaand hebben we de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de regeling voor u op een rij gezet. Uitvoerige informatie kunt u vinden op www.monumenten.nl.

Welke werkzaamheden komen voor subsidie in aanmerking?
De overheid wil met de regeling rijksmonumenten in goede staat houden. De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen:

 • zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk; het zogenoemde sobere onderhoud
 • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar. Het gaat dus om doelmatig onderhoud
 • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie worden subsidiabele kosten genoemd. De maximale subsidiabele kosten bedragen bij gebouwde monumenten over de gehele subsidie periode van 6 jaar maximaal 3% van de herbouwwaarde van uw monument. Uit onderzoek is gebleken dat 0,5% van de herbouwwaarde op jaarbasis voldoende is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Wanneer aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor de subsidie kan uw aanvraag vanaf 1 februari 2018 tot uiterlijk 31 maart 2018 worden ingediend. 

Subsidiabele kosten hoger dan € 6.000
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten uw subsidiabele  instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven een bepaalde ondergrens vallen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000, voor beschermde archeologische monumenten € 3.000.

De aanvraag bevat de volgende gegevens:
Verplichte bijlagen

 • Meerjarenbegroting per beschermd monument of per zelfstandig onderdeel. Bij de downloads op www.monumenten.nl vindt u de begrotingsmodellen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor een gebundelde aanvraag voor meerdere monumenten of zelfstandige onderdelen kunt u het model met 5 deelbegrotingen gebruiken. Een gebundelde aanvraag wordt wel als 1 aanvraag behandeld.
 • Actueel inspectierapport per beschermd monument of per zelfstandig onderdeel: niet ouder dan 2 jaar, in het geval van een archeologisch monument niet ouder dan 5 jaar. Hierin wordt de huidige technische staat van het monument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige.
 • 4 tot 10 actuele overzichtsfoto’s in kleur (indien niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele monument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving.
 • 10 tot 25 actuele detailfoto’s in kleur (indien niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek of de gebreken.

Aanvullende bijlagen 

a) Aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000:

 • Een werkomschrijving: overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking
 • De aard en omvang van ingrijpende werkzaamheden in de vorm van een bestek of besteksparagrafen.

b) aanvraag voor een zelfstandig onderdeel:

 • Een tekening van de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel en de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.
 • Bij een zelfstandig onderdeel van een beschermd archeologisch monument of groen monument: een overzichtskaart waarop de betrokken kadastrale percelen zijn aangegeven.

c) aanvraag voor een gebouwd monument met uitzondering van molens:

 • Herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het monument inclusief verklaring waaruit de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het monument of zelfstandig onderdeel blijkt. Kan met verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van verzekeraar. Of met een taxatierapport, aangevuld met een document van de verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat deze het getaxeerde bedrag accepteert.

Uitzondering subsidie voor woonhuizen
Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijks beschermde woonhuizen.

Eigenaar van een kerk?
Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft.

Eigenaar van een molen?
Molens hebben meer onderhoud nodig. Hiervoor geldt een maximum van € 60.000 op de subsidiabele kosten over 6 jaar. U ontvangt een subsidie van maximaal € 30.000.

Verdeling subsidie:
Omdat het jaarlijkse budget voor de subsidie vaak niet voldoende is voor de vele aanvragen geldt een voorrangsregeling voor rijksmonumenten die onderdeel zijn van werelderfgoed en voor aangewezen professionele organisaties voor monumentenbehoud. Het overige budget wordt verdeeld over grote en kleine objecten: 25% is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de € 8,3 miljoen of subsidiabele kosten van meer dan € 250.000, en 75% voor de groep kleinere monumenten. Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep, voorrang.

Eigenaar van een groen monument?
Ook groene monumenten (tuinen en parken) komen in aanmerking. Voor archeologische en groene monumenten is geen herbouwwaarde te bepalen. Het onderhoud van archeologische monumenten kost relatief weinig. Er is daarom geen maximum aan de subsidiabele kosten verbonden. Voor groene monumenten gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie.

Om het beschikbare budget voor groene monumenten over zo veel mogelijk eigenaren te verdelen, wordt alleen subsidie verleend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de hoofdstructuur en aan eventuele unieke en zeldzame onderdelen; de kernwaarden. U leest er meer over in het informatieblad groene monumenten.

De aanvraag voor een groen monument bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een overzichtskaart met de omvang en hoofdstructuur van de groenaanleg en de plaats van de werkzaamheden. Hiermee kunnen de noodzaak en omvang van de werkzaamheden in het instandhoudingsplan worden beoordeeld.
 • Voor onderhoud aan de kernwaarden dient u ook een beargumenteerde opgave van alle in de meerjarenbegroting opgenomen ‘prioriteit 1 kernwaarden’ bij te voegen.