Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Zakelijke rechten

Grondzaken_Zakelijke_Rechten_verwerven

 

Even een leiding aanleggen…

Om nieuwe werken zoals waterleidingen, hoogspanningsverbindingen, maar ook dijkversterkingen of onderhoudspaden te realiseren wordt regelmatig gebruik gemaakt van de vestiging van ‘zakelijk rechten’ in plaats van grondverwerving. Het is voor de aanlegger van een leiding in veel gevallen niet nodig – of zelfs niet wenselijk – om de grond in eigendom te verwerven. Omdat het vaak gaat om (ondergrondse) leidingen blijft de feitelijke belemmering voor de eigenaar in veel gevallen beperkt. Een zakelijk recht biedt dan uitkomst.

Door bijvoorbeeld het vestigen van een recht van opstal voorkomt u natrekking van leidingen en opstallen, waardoor de juridische eigendom van grond en leidingen gescheiden blijft. Een zakelijk recht is ‘zaaksgericht’ en zal bij overdracht van het eigendom op de onroerende zaak blijven rusten. Daarmee is het eigendom, gebruik en bescherming van de leiding op duurzame wijze gewaarborgd.

 

Opstalrecht biedt uitkomst

Nutsbedrijven en waterschappen passen opstalrecht veelvuldig toe voor het aanleggen en gebruik van onder andere kabels, leidingen en hoogspanningsverbindingen. In het opstalrecht legt u afspraken vast over onder andere het gebruik van de grond, betreding van de onroerende zaak en afwikkeling van schade. Wij adviseren u daarbij en ontzorgen u op projectmatige wijze.

 

Grondzaken_Zakelijke_Rechten_Opstalrecht

 

En als het minnelijk niet lukt?

In sommige gevallen lukt het u misschien niet om minnelijk tot overeenstemming te komen. Als het niet mogelijk is toestemming te krijgen, zijn wettelijke instrumenten beschikbaar om deze af te dwingen. Wij kunnen u adviseren over het opleggen van gedoogplichten op grond van bijvoorbeeld de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Waterwet. Ook kunnen wij u adviseren over te hanteren vergoedingen, uitvoeringsafspraken en inhoudelijk bepalingen in de overeenkomst.

 

Wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen bij het vestigen van zakelijke rechten?