Voorbeeldproject grondverwerving en kavelruil: fietspad

Objectomschrijving

In de gemeentes Voerendaal en Gulpen-Wittem liggen twee drukke wegen zonder fietspad die veel gebruikt worden door landbouwverkeer. Dit geldt voor de wegen tussen Etenaken en Ubachsberg voor de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg en tussen Ubachsberg en Heerlen voor de Daelsweg. Deze verbinding bestaat uit één wegprofiel en wordt gebruikt door diverse verkeersdeelnemers: tractoren, auto’s, (brom)fietsers en voetgangers. De verkeersveiligheid laat hier zeer te wensen over.

 

Grondverwerving en kavelruil/Grondzaken_grondverwerving_kavelruil_fietspad_realiseren

 

De klantvraag

Gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Voerendaal hebben plannen uitgewerkt voor een fietsverbinding Heuvelland-Parkstad in samenwerking met provincie Limburg, gemeente Heerlen en Waterschap Limburg. De huidige verbinding tussen het Heuvelland en Heerlen wordt als potentieel onveilig beschouwd. Het is de enige en kortste infrastructurele verbinding.

Volgens de standaard wegprofielen ASVV/CROW voldoet het wegprofiel niet aan de eisen voor multifunctioneel gebruik. Alle verkeersdeelnemers maken gebruik van één rijweg en er ontstaat een gevaar voor alle verkeersdeelnemers, voornamelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. In de praktijk zien we dat auto’s stilstaan op de rijweg, c.q. half op de rijweg en half in de berm. Daarnaast is de landbouwkundige bereikbaarheid onvoldoende en is er een probleem rondom het aanvoeren van veevoeder en water voor vee in de aanliggende weilanden en natuurzones.

In combinatie met deze fietsverbinding moeten er, met name langs de Vrakelbergerweg, weg watermaatregelen genomen worden om erosie van de hoger gelegen landbouwgronden te voorkomen. De gemeenten vragen daarom naar een veilige verbinding tussen Parkstad en Heuvelland.

Klement Rentmeesters heeft samen met rentmeester René Franssen de grondverwerving voor de aanleg van de fietspaden verzorgd.

 

Grondverwerving en kavelruil/Grondzaken_grondverwerving_kavelruil_fietspad_realiseren

 

Onze aanpak

Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de vijf betrokken partijen: gemeente Voerendaal, Heerlen, Gulpen-Wittem, Waterschap Limburg en de provincie Limburg. Het doel van deze overeenkomst is het ontwerpen en realiseren van een integraal plan en de realisatie van grondverwerving voor een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en Heuvelland. Alvorens de ontwikkeling van de fietsverbinding van start ging, werd er een ontwerp- en grondverwervingsplan opgesteld. Dit vormt de basis voor een bestuurlijk besluit dat aangeeft of het plan uitgevoerd gaat worden of niet. De plannen zijn in de loop der tijd geconcretiseerd.

 

Visie

Met de uitwerking van het plan realiseren de gemeente Voerendaal en de gemeente Gulpen-Wittem een veilige verbinding voor het woon-werk en toeristisch-recreatief fietsverkeer tussen Parkstad en het Heuvelland. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verscheidene knelpunten ten aanzien van wateroverlast. Het gezamenlijk doel is een landschappelijke inpassing van het geheel.

 

Grondverwerving en kavelruil/Grondzaken_grondverwerving_kavelruil_fietspad_realiseren

ONTWERP TRACÉ DAELSWEG, DEELTRACÉ

 

Strategie

Onze primaire opdracht is de aankoop van gronden ten behoeve van de realisatie van het fietspad. Er is als eerste een aankoop strategieplan opgesteld en een raamtaxatie die als kader diende voor onze grondverwervers om de onderhandelingen met de agrariërs te voeren.

In een eerste contact met de grondeigenaren is de verkoopbereidheid vastgesteld. In vervolggesprekken vonden de onderhandelingen over de aankoop plaats. De raamtaxatie zorgde ervoor dat precedentwerking voorkomen kon worden. De provincie Limburg heeft uitstekend meegeholpen door ca 12 ha ruilgronden in te brengen.

Deze ruilgronden zijn met name ingezet voor de onderhandelingen met agrariërs die redelijk grote percelen moesten afstaan t.b.v. waterberging van de Lange Gracht langs de Vijfbunderweg. Bij de aanleg van de fietsverbinding worden langs de Ruilverkavelingsweg (Lange Gracht) 4 grote regenwaterbuffers aangelegd. Dat is nodig om de water afstroom van het boven gelegen plateau bij stevige regenval op te kunnen vangen.

 

Grondverwerving en kavelruil/Grondzaken_grondverwerving_kavelruil_fietspad_realiseren

 

Resultaat

De inzet van de ruilgronden heeft uitstekend gewerkt om compensatie voor met name de eigenaren die grote oppervlakte grond voor de waterbuffering moesten verkopen, mee te compenseren. De uiteindelijke oplossing zal zorgen voor een veilige verbinding omwille van het verkeer. De aanleg van de fietspaden zal plaatsvinden in najaar 2021 en voorjaar 2022.