Gratis quick scan herbestemming

Uitleg Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) geldt zowel voor gebouwen als voor tuinen en parken. Werkzaamheden die aan te merken zijn als “sober en doelmatig” onderhoud komen voor subsidie in aanmerking.
Samengevat komt het neer op het volgende: de doelstelling is dat monumenten blijven bestaan. Hiervoor is onderhoud aan de buitenkant nodig, namelijk (bij gebouwen) aan de gevels, goten en daken. 
Er is wel een uitzondering: woonhuizen mogen geen gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Maar voor woonhuizen zijn er andere subsidieregelingen, nu de fiscale aftrek voor Rijksmonumenten is afgeschaft. En boerderijen, kastelen, kloosters bijvoorbeeld vallen, ondanks hun oorspronkelijke woonfunctie, wél weer onder de regeling. Een uitgebreide uitleg over de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten vindt u hieronder. 

Hoe controleer ik of mijn monument in aanmerking komt voor de SIM?

Allereerst moet u controleren of uw monument geen woonhuis is. Uw rijksmonument heeft een zogenaamd Monumentnummer. Hiermee kunt u in het monumentregister controleren wat de functie van uw gebouw is geweest. Heeft u uw Monumentnummer niet bij de hand?

U kunt in het register ook controleren op basis van adresgegevens. Is uw monument niet geregistreerd als woonhuis, dan is de kans groot dat uw monument onder de regeling valt. Is uw monument wel geregistreerd als woonhuis, is er nog een uitzondering mogelijk. Maar wij adviseren u dan even contact met ons op te nemen om samen te bekijken onder welke fiscale regelingen en/of subsidies uw monument valt.

De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen:

 • zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk; het zogenoemde sobere onderhoud
 • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar. Het gaat dus om doelmatig onderhoud
 • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie worden subsidiabele kosten genoemd. De subsidiabele kosten voor een periode van 6 jaar bedragen bij gebouwde monumenten maximaal 3% van de herbouwwaarde van uw monument. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een bedrag groot 0,5% van de herbouwwaarde op jaarbasis voldoende is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Wanneer aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie kan uw aanvraag vanaf 1 februari 2019 tot uiterlijk 31 maart 2019 worden ingediend. 

Wat kost een SIM aanvraag?

Voor het volledig verzorgen van de SIM aanvraag betaalt u bij ons een vast bedrag aan bureaukosten en een toeslag die afhankelijk is van het succes dat we voor u bereiken. Deze toeslag is geheel “no cure no pay”. Afgelopen jaar hadden we een slagingskans van maar liefst 98,5%! En we kunnen het nu nog leuker voor u maken. Want als u ons in januari opdracht geeft ontvangt u 15 % korting op de bureaukosten!

Ja, ik ontvang graag een offerte voor het verzorgen van de SIM aanvraag van mijn monument en ontvang 15 % korting op de bureaukosten.
 

Offerteverzoek

Is er een ondergrens voor de Subsidie Instandhouding Monumenten? 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten uw subsidiabele instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven een bepaalde ondergrens uitkomen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000, voor beschermde archeologische monumenten € 3.000.

Hoe ziet een aanvraag eruit?

De aanvraag bevat een aantal verplichte en aanvullende bijlagen. De volgende bijlagen zijn verplicht:

 • Meerjarenbegroting per beschermd monument of per zelfstandig onderdeel.
  Bij de downloads op www.monumenten.nl vindt u de begrotingsmodellen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor een gebundelde aanvraag voor meerdere monumenten of zelfstandige onderdelen kunt u het model met 10 deelbegrotingen gebruiken. Een gebundelde aanvraag wordt wel als 1 aanvraag behandeld
 • Actueel inspectierapport per beschermd monument of per zelfstandig onderdeel:
  niet ouder dan 2 jaar, in het geval van een archeologisch monument niet ouder dan 5 jaar. Hierin wordt de huidige technische staat van het monument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige
 • 4 tot 10 actuele overzichtsfoto’s in kleur (indien niet opgenomen in inspectierapport).
  De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele monument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving
 • 10 tot 25 actuele detailfoto’s in kleur (indien niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek of de gebreken

 

Wanneer moet ik aanvullende bijlagen toevoegen?

 1. bij een aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000:

  • Een werkomschrijving, liefst in STABU-bestek. Deze bestaat uit een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking
  • De aard en omvang van ingrijpende werkzaamheden in de vorm van een bestek of besteksparagrafen.

 2. bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel:

  • Een tekening van de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel en de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.
  • Bij een zelfstandig onderdeel van een beschermd archeologisch monument of groen monument: een overzichtskaart waarop de betrokken kadastrale percelen zijn aangegeven.

 3. aanvraag voor een gebouwd monument met uitzondering van molens:

  • Herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het monument inclusief verklaring waaruit de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het monument of zelfstandig onderdeel blijkt. Kan met verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van verzekeraar. Of met een taxatierapport, aangevuld met een document van de verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat deze het getaxeerde bedrag accepteert.

Uitzondering subsidie voor woonhuizen

Zoals bij iedere wet zijn er weer uitzonderingen op de uitzondering. Woonhuizen vallen in principe niet onder de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Maar professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, in tegenstelling tot particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.

Eigenaar van een kerk?
Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie!

Eigenaar van een molen?
Molens hebben meer onderhoud nodig. Hiervoor geldt een maximum van € 60.000 op de subsidiabele kosten over 6 jaar. U ontvangt een subsidie van maximaal € 30.000.

Hoe worden de SIM-subsidies verdeeld?

Omdat het jaarlijkse budget voor de subsidie vaak niet voldoende is voor de vele aanvragen geldt een voorrangsregeling voor rijksmonumenten die onderdeel zijn van werelderfgoed en voor aangewezen professionele organisaties voor monumentenbehoud. Het overige budget wordt verdeeld over grote en kleine objecten: 25% is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de € 8,3 miljoen of subsidiabele kosten van meer dan € 250.000, en 75% voor de groep kleinere monumenten. Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep, voorrang.

 

Zijn er kosten verbonden aan een SIM aanvraag?

Als u de aanvraag helemaal zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het doen van een aanvraag. De ervaring leert echter dat uw kansen op een positieve toekenning veel groter zijn als u de aanvraag laat indienen door een professionele partij. Die vaak ook nog een veel hoger subsidiebedrag voor u binnenhalen. In de ronde van 2018 haalden wij met onze aanvragen een succespercentage van 98,5%. En gemiddeld haalden we 94% van het aangevraagde subsidiebedrag binnen. Bij een gemiddelde aanvraagwaarde van meer dan € 56.000! 

Voor het volledig verzorgen van de SIM aanvraag betaalt u bij ons een vast bedrag aan bureaukosten en een toeslag die afhankelijk is van het succes dat we voor u bereiken. Deze toeslag is geheel “no cure no pay”. En geeft u ons in januari opdracht dan ontvangt u 15 % korting op de bureaukosten!

Ja, ik ontvang graag 15 % korting op de bureaukosten en vraag nu een offerte aan:

 

Offerteverzoek

Bent u eigenaar van een groen monument?

Ook groene monumenten (tuinen en parken) komen in aanmerking. Voor archeologische en groene monumenten is geen herbouwwaarde te bepalen. Het onderhoud van archeologische monumenten kost relatief weinig. Er is daarom geen maximum aan de subsidiabele kosten verbonden. Voor groene monumenten gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie.

Om het beschikbare budget voor groene monumenten over zo veel mogelijk eigenaren te verdelen, wordt alleen subsidie verleend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de hoofdstructuur en aan eventuele unieke en zeldzame onderdelen; de kernwaarden. U leest er meer over in het informatieblad groene monumenten.

Waaruit moet de SIM-aanvraag voor een groen monument bestaan?

De aanvraag voor een groen monument bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een inspectierapport, een begroting van de uit te voeren werkzaamheden en een foto bijlage
 • Een overzichtskaart met de omvang en hoofdstructuur van de groenaanleg en de plaats van de werkzaamheden. Hiermee kunnen de noodzaak en omvang van de werkzaamheden in het instandhoudingsplan worden beoordeeld
 • Voor onderhoud aan de kernwaarden dient u ook een beargumenteerde opgave van alle in de meerjarenbegroting opgenomen zogenaamde ‘prioriteit 1 kernwaarden’ bij te voegen

Heeft u nog vragen?

Hebben wij uw vraag nog niet beantwoord? Of twijfelt u nog omdat u bijvoorbeeld niet zeker weet of het onderhoud al nodig is? Onze specialisten staan u graag te woord!

Bel geheel vrijblijvend naar ons kantoor, 043-32 33 511, en vraag naar Vincent Voorn (Limburg) of Arthur Jansen (Noord-Brabant). Of laat hieronder uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u binnen een werkdag terug.