Natuurschoonwet anno 2021 (NSW)

 

Op 1 januari 2021 zijn de wet en het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 veranderd. Om gerangschikt te blijven is het verstandig dat u tijdig nagaat wat er voor uw situatie is veranderd. Het kan namelijk grote fiscale impact hebben als uw landgoed niet aan de nieuwe criteria voldoet.

Zo moeten natuurterreinen minimaal 0,5 ha groot zijn. Heeft u een golfbaan, dan moet minimaal 50% bestaan uit natuurterrein of houtopstanden. Samenwerk- en aanleun landgoederen moeten eveneens voor minimaal 50% uit bos- of natuurterrein bestaan. Dat betekent nog al wat. Er is weliswaar een overgangsperiode, maar het is handig als u  spoedig de consequenties voor uw situatie in beeld krijgt. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen. Gaat u met ons mee?

 

Gratis Quickscan 

Loopt u wellicht risico door de aanpassingen aan de NSW? Of kan uw eigendom nu juist wel gerangschikt worden? Wij hebben speciaal voor die vragen een Quickscan NSW 2021 ontwikkeld.  Helemaal gratis. We willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van landgoederen. 

 

 

Onderstaand zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.


Natuur

Het voortijdig rangschikken van natuurterreinen met een plan voor natuur middels een beplantingsplan voor bosaanleg, zoals dat in het verleden was toegestaan, mag niet meer. Natuurterreinen kunnen pas gerangschikt worden als deze op het moment van aanvragen reeds gerealiseerd zijn en een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha. Kleinere natuurterreinen kunnen toch gerangschikt worden, als deze met direct hieraan grenzende houtopstanden een aaneengesloten oppervlakte hebben van 0,5 ha. Zo worden kleinere natuurterreinen als het ware met elkaar verbonden. Voor de definitie van natuurterreinen wordt één lijn getrokken met de Index Natuur en Landschap die binnen de provinciale regelgeving al bestaat.

 

NSW 2021 2031 Gratis hulp

 

Omzoming van landbouwgronden

Voorheen was het alleen mogelijk om landbouwgrond te omzomen met houtopstanden (o.a. houtwallen, singels, bomenrijen, lanen en hagen). Nu mag landbouwgrond ook omzoomd worden met natuur, mits het niet wenselijk of mogelijk is om te omzomen met houtopstanden vanwege wettelijke opgelegde beperkingen of natuurdoelstellingen. De stroken dienen minimaal 5 meter breed te zijn.

 

Samenwerk- en aanleunlandgoederen

Samenwerk- en aanleunlandgoederen tussen de 1 en 5 ha dienen voortaan voor minimaal 50% uit houtopstanden of natuurterreinen te bestaan. Voorheen was dit 30%. Aanleunlandgoederen kleiner dan 1 ha, komen alleen nog maar in aanmerking voor rangschikking als ze vruchtgebruiker of erfpachter zijn. Het blooteigendom van het aanleunlandgoed rust bij de eigenaar van het aangrenzende hoofdlandgoed.

 

Gratis Quickscan 

Loopt u wellicht risico door de aanpassingen aan de NSW? Of kan uw eigendom nu juist wel gerangschikt worden? Wij hebben speciaal voor die vragen een Quickscan NSW 2021 ontwikkeld.  Helemaal gratis. We willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van landgoederen. 

 

Golfbanen

Golfbanen komen alleen nog maar in aanmerking voor rangschikking als minimaal 50% van de golfbaan bestaat uit houtopstanden of natuurterreinen. Dit was voorheen 30%. Voor het overige deel van het landgoed blijft de voorwaarde gelden dat minimaal 30% bestaat uit houtopstanden of natuurterreinen.

 

Kampeerterreinen

De grootte van en het aantal kampeerterreinen is gerelateerd aan de totale oppervlakte van een landgoed. Voorheen gold de regel dat bij een oppervlakte van 25 ha maximaal één kampeerterrein aanwezig mocht zijn. Bij 100 ha was dat maximaal twee kampeerterreinen en bij 250 ha was dat maximaal 3 kampeerterreinen. Voortaan is de regel dat per 25 ha één kampeerterrein aanwezig mag zijn, zolang het kampeerterrein geen afbreuk doet aan het natuurschoon.

 

Buitenplaats

De definitie van een buitenplaats wordt gewijzigd. In de huidige definitie van een buitenplaats is het criterium opgenomen dat een historische tuin of historisch park vóór 1850 moet zijn aangelegd. In het nieuwe besluit wordt dit jaartal gewijzigd in 1900, omdat ook ná 1850 buitenplaatsen zijn aangelegd die beschouwd kunnen worden als historische buitenplaatsen. Wanneer een buitenplaats in z’n geheel groter is dan 1 ha, kunnen kleinere afzonderlijke onderdelen hiervan ook gerangschikt worden. Dit betekent dat een te rangschikken gedeelte niet minimaal 1 ha groot hoeft te zijn. Zo kunnen meer (onderdelen van) buitenplaatsen gebruik maken van de NSW-rangschikking.

 

NSW_Buitenplaats_Doodlopend_gratis_quickscan

 

Openstelling

Doodlopende paden mogen niet meer meetellen in de openstelling. Behalve als een doodlopend pad uitkomt op een landmark zoals bijvoorbeeld een uitkijkpunt, zichtas, bijzondere boom of een bijzonder gebouw. Verder krijgt een landgoedeigenaar meer ruimte om de toegang tot het landgoed te ontzeggen voor een bepaalde periode of voor bepaalde groepen. De regels voor bezoeken van een landgoed kunnen nu strenger worden opgesteld.

 

Overgangsrecht

Alle landgoederen die op 31 december 2020 onder de NSW gerangschikt zijn en alle onroerende zaken waarvoor op die datum een aanvraag voor NSW-rangschikking is ingediend, blijven of worden op grond van de oude voorwaarden tot 31 december 2030 gerangschikt. Door het overgangsrecht worden de fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor NSW-rangschikking buiten werking gesteld.

 

Fiscale gevolgen nieuwe NSW

 

Fiscale gevolgen

Fiscale gevolgen voor het niet meer voldoen aan de bezitseis kunnen op geen enkele manier ongedaan gemaakt worden. Uiterlijk per 1 januari 2031 dienen alle NSW-landgoederen te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Met deze overgangstermijn van 10 jaar komt de overheid tegenmoet om wijzigingen in het landgoed te realiseren. Echter bij wijziging van eigendom anders dan door vererving of verdeling van een gemeenschap of nalatenschap, zal de NSW-rangschikking op naam van de nieuwe eigenaar alleen nog mogelijk zijn als het landgoed aan de voorwaarden van het nieuwe Rangschikkingsbesluit kan voldoen. Een koper kan immers zelf beslissen tot koop van een landgoed dat niet voldoet aan de voorwaarden voor NSW-rangschikking.

 

Gratis Quickscan 

Loopt u wellicht risico door de aanpassingen aan de NSW? Of kan uw eigendom nu juist wel gerangschikt worden? Wij hebben speciaal voor die vragen een Quickscan NSW 2021 ontwikkeld. Helemaal gratis. We willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van landgoederen.