Algoritmes en erfgoed

Monumenten en algoritmes is misschien niet de meest vanzelfsprekende combinatie. Toch gaan algoritmes helpen bij de verduurzaming van monumenten. Hoe zit dat dan?

 

Klimaatakkoord ook voor monumenten

De afgelopen jaren hebben de belangrijkste betrokkenen bij monumenten samen gewerkt aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten. In dit document zijn de ambitites vastgesteld voor het reduceren van CO2 bij monumenten. Deze zijn als volgt geformuleerd:

  • 40% CO2-reductie in 2030;
  • 60% CO2-reductie in 2040;

Om dit te bereiken is onder andere een mogelijkheid nodig om monumenten onderling te kunnen vergelijken op het gebied van energie. Maar ook de besparingen die bereikt worden met duurzaamheidsmaatregelen moeten in kaart zijn, opdat voor de efficientste methode gekozen kan worden.

 

Subsidie voor data van monumenten

Voor het in kaart brengen van de verschillende monumenten is een verbeteringsslag noodzakelijk. Vooral gemeentelijke monumenten is vaak weinig van bekend. Die verbetering wordt bereikt door een partnership tussen Nederland Monumentenland en Fenicks. In Noord-Holland, Utrecht en Gelderland zal het energiegebruik van alle rijksmonumenten in kaart gebracht worden.


Data en algoritme

het monitoren van het energieverbruik gaat een enorme hoeveelheid data opleveren. Om uit deze data nuttige en bruikbare informatie te halen zullen algoritmes ingezet worden. De zo verkregen informatie zal via de website van Nederland Monumentenland vrij toegankelijk zijn. Voor monumenteigenaren onstaat daarmee een waardevolle basis om het eigen energieverbuik te vergelijken met andere monumenten en, zo nodig, de best practice maatregelen te vinden, passend bij het monument.

Bron: Monumentaal