Belangrijke wijzigingen van de Natuurschoonwet

Belangrijke wijzigingen van de Natuurschoonwet

 

De Natuurschoonwet (NSW) is een fiscale wet, in het leven geroepen om de versnippering tegen te gaan van landgoederen in particulier bezit. Na jaren van voorbereiding is op 8 juli 2019 de zogenaamde consultatieversie van het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 gepubliceerd. Diverse voorwaarden van rangschikking zullen gaan veranderen.

 

Als eigenaar van een NSW gerangschikt Landgoed geniet u fiscale voordelen die eraan moeten bijdragen om het Landgoed als totaaleenheid over meerdere generaties te behouden. Om een landgoed onder de NSW te rangschikken, dient dit te voldoen aan enkele voorwaarden. Enkele van deze voorwaarden zullen per 01-01-2021 gaan veranderen. In het kort worden daarbij de volgende belangrijkste wijzigingen voorgesteld:

  • Een onroerende zaak kleiner dan 1 hectare mag momenteel gerangschikt worden als buitenplaats, wanneer de bijbehorende parkstructuur dateert van voor 1850. In het wijzigingsbesluit zal deze datum verruimd worden naar 1900.
  • Natuurterreinen op het landgoed moeten een minimale aaneengesloten oppervlakte van 0,5 hectare hebben en dienen aan te sluiten bij de natuurtypen uit de Index Natuur & Landschap.
  • Nog om te vormen natuurterreinen kunnen pas gerangschikt worden als natuurgrond, wanneer het natuurterrein daadwerkelijk gerealiseerd is.
  • Zowel landgoederen met een oppervlakte van 1 tot 5 hectare, die middels aanleuning of samenwerking gerangschikt zijn, als ook Golfbanen op NSW-landgoederen dienen voor tenminste 50% uit natuur of houtopstanden te bestaan (voorheen 30%).
  • De definitie van omzoming zal worden verruimd en wordt afgestemd op het omliggende landschap. In een van oorsprong open gebied kan gekozen worden voor omzomingstypen met een open structuur, zoals natuurlijke akkerranden.
  • Zolang een kampeerterrein geen afbreuk doet aan het natuurschoon kan er per oppervlakte van 25 ha. één kampeerterrein worden geëxploiteerd.

 

Wanneer gaat het besluit in?

Het besluit zal in werking treden per 1 januari 2021. Na deze datum dienen nieuwe aanvragen dus te voldoen aan deze voorwaarden. Hierbij wordt een termijn van overgangsrecht gehanteerd van 10 jaar voor landgoederen die voor de inwerkingtreding van dit besluit gerangschikt werden. Uiterlijk per 1 januari 2031 dienen dus alle NSW-landgoederen te voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Deze wijzigingen noodzaken u om tijdig te controleren of uw bezit blijft voldoen aan de nieuwe NSW-voorwaarden. Zo kunnen er tijdig aanpassingen worden gedaan om onttrekking aan de NSW status te voorkomen. Hierbij helpen wij u uiteraard graag. Neem daarvoor contact op met onze NSW specialist Vincent Voorn, tel 043-32 33 511.