Tenderregeling 2019 restauratie Brabantse rijksmonumenten

Het lijkt nog ver weg maar vanaf 1 oktober 2019 t/m 12 december 2019 stelt de provincie Noord-Brabant de aanvraagperiode voor de restauratiesubsidie open. De tenderregeling is een onderdeel van de subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. Er is een extra bedrag van € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de restauratie van rijksmonumenten. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 150.000 tot een maximum van €400.000.

Komt uw monument in aanmerking voor de regeling?

Het restauratieproject dient betrekking te hebben op een Rijksmonument in een van de volgende categorieën:

  1. religieus erfgoed: monumentale kerken, synagogen, kloosters, kapellen, abdijen, devotiekapellen en andere gebouwde uitingen van het religieuze leven of hun interieur.

  2. militair erfgoed: forten, kazematten, bunkers, beveiligde onderkomens uit de Koude Oorlog, inundatievoorzieningen.

  3. industrieel erfgoed: erfgoed ten behoeve van de dagelijkse arbeid in de vorm van fabrieksgebouwen, bruggen, sluizen of molens en alle andere materiële sporen van de industriële maatschappij.

  4. kastelen of landgoederen: zelfstandig versterkte bouwwerken en erfgoed in de vorm van een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen, waar een buitenplaats, landhuis of kasteel op voorkomt.

 

Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie?

Restauratiewerkzaamheden. Is er bij uw monument sprake van achterstallig onderhoud of is er schade ontstaan? Dan spreken we al snel over restauratie en komt uw monument dus in aanmerking. 

Welke voorbereidingen dient u te treffen voor het aanvragen van de subsidie?

  • Voor het monument dient een realistische en duurzame bestemming te zijn vastgesteld of er dient een realistisch plan opgesteld te zijn om het duurzaam te bestemmen.

  • U dient een restauratieplan te hebben opgesteld met hierin o.a. een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden, de huidige toestand, inclusief gebreken en een bestek.

  • U dient een actueel inspectierapport van de Monumentenwacht Brabant te hebben.

  • De gemeente dient reeds een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden te hebben verleend.

Hulp nodig?

Heeft u restauratieplannen? Klement2 helpt u graag bij de subsidieaanvraag en het maken van de benodigde stukken voor de aanvraag. Snel handelen is belangrijk want de honorering van aanvragen is gebaseerd op de volgorde van binnenkomst!

Neemt u contact op met rentmeester Arthur Jansen voor een vrijblijvende kennismaking, via 043 - 32 33 511.