Energietransitie

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen. 

De NVR Kring Zuid trapt 2019 af met een bijeenkomst over het thema energietransitie, georganiseerd in samenwerking met het BPG, ZPG en LPG. Onder de strakke regie van rentmeester Frank Klement (voorzitter NVR Kring Zuid) worden de aanwezigen in een kleine twee uur door de discussie geloodst. 

 

Maatwerk en actie 

Wat gaan we doen als we geen kerncentrales, zonneparken en windmolens willen, maar wel van het gas af?, vraagt gedeputeerde Hubert Mackus (provincie Limburg) zich af. ‘Ik geloof niet in uitsluiting,’ vervolgt hij: niet bij voorbaat zeggen waar het niet kan, maar kijken naar kansen ook om te zorgen voor een level playing field voor onze industrie. Ook zijn collega Erik van Merrienboer (Noord-Brabant) denkt vanuit kansen, maar wil vooral benadrukken dat niet op elke plek dezelfde oplossing de beste is. Dat vraagt om maatwerk, met een zorgvuldige visie als basis.

De gemeenten vinden: er is vooral actie nodig. Niet afwachten, maar vol aan de slag, aldus wethouder Antoon Splinter (Bergen), die zich nadrukkelijk actiever wil opstellen dan de provincies. De wethouders ondersteunen wel het belang van visie. Piet Machielsen (Oirschot) denkt aan ons voedselbeleid uit de jaren 50: ‘We zijn nu honderden miljarden kwijt om weer terug te draaien wat daarbij fout ging.’ Oirschot wil zorgvuldig het kader stellen.

 

Plannen maken

De grondeigenaren binnen het gezelschap hebben in verschillende mate plannen voor verduurzaming. Waterschap Scheldestromen wil energieneutraal zijn in 2025, vertelt dijkgraaf Toine Poppelaars. Het laaghangende fruit (zonnepanelen op eigen gebouwen) is snel geplukt. Dijken, duinen en waterlopen bieden potenties maar het is daarbij ook nodig samen met partners goede keuzes te maken.

Staatsbosbeheer (265.000 hectare = 7% van ons land) vindt het vanuit haar positie moeilijk om in de energietransitie het voortouw te nemen. Er is wel een voorzichtige omslag gaande, vertelt Henk Wanningen, die vooral gericht is op het productiever maken van bos, met meer m3 aan de weg voor de bouw en de chemie. Ook heeft Staatsbosbeheer gericht gekeken naar plekken voor windmolens. Vijftig molens zouden mogelijk zijn. Bescheiden, beaamt Wanningen, maar er komt ook weinig initiatief van andere partijen om bij aan te haken. 

 

Lange adem

Wat we ook doen: geen zonnepanelen in het landelijk gebied, bepleit Arend Dijkstra (rentmeester Landgoed de Rozephoeve). Windturbines leveren namelijk zestien keer meer energie per hectare. Meer windparken vraagt wel politieke moed, vervolgt hij. En kortere procedures: Dijkstra doorliep zelf een tijdrovend proces om een windmolen op Landgoed de Rozephoeve te kunnen bouwen.

Ook Titus van der Torren (voorzitter ZPG en trots bezitter van 1008 eigen zonnepanelen) ervaart hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. In zijn omgeving ziet hij initiatieven voor zonneparken stranden. Soms raakt het betoog van een tegenstander kant noch wal, maar is deze zo charmant voorgedragen dat een gemeente overstag gaat. ‘Het ontbreekt gemeentes aan data over wat wel en niet schadelijk is.’ 

 

Kennis en weerstand

De kenniskwestie komt ook aan bod in de discussievragen van rentmeester NVR Marco Rombouts. Rentmeester NVR Dijkstra vindt dat de provincie gemeenten kan ondersteunen met kennis. Kennis op technisch gebied is belangrijk, maar vooral ook kennis over hoe om te gaan met weerstand.

Elke windmolen levert gedoe, vat wethouder Splinter nog maar eens samen. Je moet de gemeenschap overtuigen dat het zonder niet kan, gelooft hij. En zorgen dat er wat terugvloeit, dat mensen kunnen meeprofiteren. Mackus verwacht dat het combineren met leegstand het draagvlak versterkt, dan is duidelijk wat er weggaat en terugkomt.

Jan Hak (voorzitter BPG) zwengelde aan het begin van de avond de discussie aan met de stelling ‘geen meter natuur- of cultuurgrond meer naar energie’ en probeert tot slot nog een keer enthousiasme te winnen voor zijn voorstel: want waarom maken we geen kasconstructie met zonnepanelen bij de reconstructie van de A27? Dan wek je op waar energie wordt gebruikt, aldus Hak. Van Merrienboer zag een vergelijkbaar voorstel eerder mislukken: ‘Maar als het een haalbare businesscase is en Rijkswaterstaat vindt het goed, dan gaan we het morgen doen.’