Fiscale aftrek voor Rijksmonumenten verdwijnt definitief

De fiscale aftrek gaat vanaf 2019 tot de geschiedenis behoren. Er komt een subsidieregeling die voor zowel eigenaren als gebruikers van Rijksmonumenten bestemd is. De voorgestelde subsidieregeling voor particuliere eigenaren van Rijksmonumenten moet op verzoek van de kamer zo worden aangepast dat eigenaren niet de dupe worden van de systeemwijziging. Dat is de uitkomst van het Kamerdebat op 11 september jl over Erfgoed Telt en het afschaffen van de fiscale aftrek voor Rijksmonumenten. Ook dwong de Kamer af dat eigenaren-verhuurders in aanmerking moeten komen voor de subsidieregeling.

Onderstaand de integrale tekst van de Federatie Particulier Grondbezit die zich de afgelopen jaren zeer heeft ingespannen de fiscale aftrek te behouden. De FPG is ook gesprekspartner om voldoende budget voor de subsidieregeling te borgen.

Minister van Engelshoven zal de voorgestelde subsidieregeling voor particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten zo aanpassen dat particuliere eigenaren niet de dupe worden van het afschaffen van de fiscale aftrek. Dat was de succesvolle uitkomst van het Kamerdebat 11 september over Erfgoed Telt en Rijksmonumenten. Met name coalitiepartijen CDA en VVD maakten zich daarvoor sterk, net als de SGP. Bepaalde groepen eigenaren, zoals eigenaren-verhuurders of (erf)verpachters, worden niet langer uitgesloten van de subsidieregeling. Ook steunde de Kamer een motie om het budget daarop aan te passen (naar €62 miljoen per jaar).

Kamerbrede steun voor kritiek

De kritiek van de Kamer komt in belangrijke mate overeen met punten die FPG naar voren bracht in de aanloop naar het debat. Meer over die inzet en acties van FPG vindt u hier. In de Kamer namen met name Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) het voortouw. De bepalende motie werd ook ondersteund door Vera Bergkamp (D66) en Carla Dik-Faber (CU). De volledige tekst van die motie vindt u hier, het belangrijkste onderdeel vindt u onderstaand.

Update: op 13 september 2018 is de motie aangenomen (zie hier).

Verschillende aanpassingen

FPG had sterk benadrukt dat het onacceptabel is dat bepaalde groepen eigenaren, zoals eigenaren-verhuurders of (erf)verpachters, zouden worden uitgesloten van de subsidieregeling. Dit terwijl de wettelijk vastgelegde onderhoudsplicht alle eigenaren van rijksmonumenten aangaat en de fiscale aftrek daarvoor als compensatie gold. Naast dit belangrijke item was er ook steun voor andere punten van kritiek. Zo mag er van de Kamer bijvoorbeeld geen sprake zijn van een drempelbedrag bij de subsidie. De discussie over al dan niet subsidie voor niet-monumentale onderdelen kwam niet tot een echte afronding. Hierover gaat FPG opnieuw het gesprek aan met het ministerie.

Onduidelijkheid over budget

Aanvullend aan de motie van de coalitiepartijen diende het CDA nog een motie in voor extra waarborg om zeker te stellen dat er voldoende budget is voor de subsidieregeling.

De minister zelf kondigde aan dat het budget voor de subsidieregeling wordt opgehoogd in lijn met het toegenomen gebruik van de fiscale aftrek in de periode 2015-17. Hiervoor verhoogt ze het budget met 5 miljoen naar 62 miljoen euro. Eerder voerde minister Van Engelshoven ook belangrijke verbeteringen door ten opzichte van het voorstel van haar voorganger. Verder gaf de minister aan dat naar haar inschatting de 10 miljoen euro voor Groene Monumenten afdoende zal blijken te zijn, maar dat zeker te zullen monitoren. Ook zei de minister toe dat veranderingen in de subsidieregeling nu en in de toekomst zullen worden voorgelegd aan de Kamer.  

Update: op 13 september 2018 is de motie aangenomen (zie hier).

Ook verduurzaming

Op verzoek van Vera Bergkamp (D66) komt er een onderzoek naar de knelpunten die worden ervaren in wet- en regelgeving bij verduurzaming van monumenten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen (motie hier)

Geen steun voor behoud fiscale aftrek

Voor de Kamer, hooguit uitgezonderd de SGP en enigszins het CDA, was de afschaffing van fiscale aftrek een gedane zaak, de Kamer concentreerde zich op de vervangende subsidieregeling voor particuliere eigenaren. De stemming over de moties vindt plaats op donderdag 13 september.