Subsidie natuur en landschapselementen Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant verstrekt uit de nieuwe regeling 'Natuur' subsidie voor de aanleg van kleine landschapselementen in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming, al vanaf 10 meter buiten uw agrarisch bouwvlak of het bestemmingsvlak wonen. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

Particulieren, ondernemers en overheden kunnen voor het aanleggen van landschapselement in de vorm van beplanting (houtsingels, bosjes, (laan)bomen, heggen, hoogstamfruitbomen) incl. rasters en boomkorven, een poel of een natuurvriendelijke oever, een subsidie ontvangen. Ook voor het herstellen van cultuurhistorischelandschapselementen zoals heggen en boomgaarden is subsidie mogelijk. De kosten voor de planvorming zijn eveneens subsidiabel.

De provincie stelt hier in totaal € 255.000,- voor beschikbaar. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 voor particulieren en € 75.000 voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor overheden bedraagt de subsidie maximaal 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000. 

De regeling is geopend tot 15 december 2017 maar aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, dus wees er snel bij! 

Klement2 Rentmeesters kan voor u controleren of uw project voor de subsidie in aanmerking komt en kan u verder o.a. helpen bij het opstellen van een beplantingsplan, bij het indienen van de subsidieaanvraag en begeleiding van de uitvoering. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met met Marloes Fransen, onze landschapshistorica of Arthur Jansen, onze adviseur/ rentmeester in Noord-Brabant.