Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

SKNL - Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

De provincie Limburg moedigt grondeigenaren en erfpachters aan om, in gebieden waar meer natuurontwikkeling beoogd wordt, landbouwgrond om te zetten naar natuur. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL 2021) biedt in Limburg mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor een permanente functieverandering van landbouwgrond naar natuur, inrichting van natuurterreinen en groene landschapselementen.

Het kan ook gaan om kwaliteitsverbetering in bestaande natuurterreinen. De nieuwe SKNL-regeling is opengesteld vanaf 9 augustus 2021 en is voor alsnog voor onbepaalde tijd opengesteld.

 

Subsidie functieverandering en beheer

Er zijn twee subsidies, die gecombineerd kunnen worden:

  1. Subsidie voor functieverandering: het veranderen van de landbouwfunctie naar een natuurfunctie. De waardedaling wordt gesubsidieerd. Deze subsidie is alleen voor grondeigenaren of erfpachters, niet voor grondgebruikers. De waardedaling wordt 100% gesubsidieerd.
  2. Subsidie voor investeringsmaatregelen (inrichtingsmaatregelen). Dit zijn maatregelen waarmee het gebied geschikt gemaakt wordt voor de natuurfunctie. Deze subsidie kan samen aangevraagd worden met functieverandering, of voor een gebied waar al eerder functieverandering heeft plaatsgevonden. Ook PAS-maatregelen vallen onder dit subsidieonderdeel. De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €8.600,- per ha.

 

Wie en hoe aanvragen?

Grondeigenaren met grond in het gebied dat de provincie Limburg heeft aangewezen als natuurgebied in het Natuurbeheerplan, kunnen subsidie aanvragen. Deze gebieden zijn aangeduid met de code C1 of Cp1. Inrichtingsmaatregelen en -kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. De subsidie dient aangevraagd te worden vóór het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij de subsidie aanvraag dient een realisatie- of investeringsplan overlegd te worden waarin o.a. de volgende zaken beschreven moeten worden:

  • Beschrijving uitgangssituatie
  • Omschrijving van de te treffen inrichtingsmaatregelen
  • Oppervlakte om te vormen grond
  • Motivering voor het treffen van de maatregelen
  • Tijdsplanning waarbinnen de maatregelen worden gerealiseerd
  • Begroting
  • Kaartmateriaal

Binnen zes maanden na uitvoering van de werkzaamheden dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de Provincie ingediend te worden. Hierbij dient een verklaring overlegd te worden waarin opgenomen is dat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd conform het goedgekeurde investeringsplan en er dient een overzicht van de gemaakte kosten en de betalingsbewijzen bijgevoegd te worden.

 

SKNL - kaartmateriaal

 

Werk uitgevoerd?

In het geval van de subsidie voor functieverandering dient binnen één jaar na de datum van de beschikking een overeenkomst tussen de begunstigde en de provincie Limburg opgesteld te worden waarin een kwalitatieve verplichting wordt opgenomen. In deze kwalitatieve verplichting wordt gesteld dat de grond niet meer gebruikt mag worden als landbouwgrond en dat de te realiseren natuur in stand gehouden dient te worden.

 

Meer informatie?

Er is online zeer veel informatie over natuurontwikkeling en -beheer te vinden, maar vaak is door de bomen het bos niet meer te zien. Onze rentmeesters en adviseurs natuur & landschap beschikken over de nodige kennis en ervaring en kunnen de gehele subsidieaanvraag en verantwoording voor u uit handen nemen.

 

Vrijblijvende hulp

Wij stellen kosteloos voor u vast of u in aanmerking komt voor de SKNL-subsidie en denken met u mee over de mogelijkheden voor uw perceel. Neem hiervoor contact op met adviseur natuur en landschap Femke Pakbier via 043-32 33 511.

 

SKNL - natuurlandschap