subsidie onderhoudmonument

Snoeien pas vanaf 16 juli toegestaan

De vaststelling van de nieuwe natuurwet heeft consequenties voor ANLb deelnemers met een knip- of scheerheg, struweelhaag, struweelrand en/of een half- en hoogstamboomgaard: genoemde landschapselementen mogen pas na 15 juli gesnoeid worden.

Het Ministerie van EZ heeft in de loop van maart nieuwe baselinevoorwaarden gepubliceerd naar aanleiding van het in werking treden van de Wet Natuurbescherming. Daarin staat dat er niet mag worden gesnoeid in de periode van 15 maart tot en met 15 juli én ook buiten die periode als in een heg of boom door vogels wordt gebroed.

In de oude baselinevoorwaarden mocht van 15 maart tot 15 juni niet gesnoeid worden. De periode waarin het snoeien niet is toegestaan is dus met één maand verlengd. Deze nieuwe baselinevoorwaarden gaan met terugwerkende kracht in per 1-1-2017. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende ANLb pakketten:

  • knip-of scheerheg
  • struweelhaag
  • struweelrand
  • half- en hoogstamboomgaard

Kan dit zomaar eenzijdig aangepast worden?
Baseline zijn maatregelen die wettelijk verplicht zijn om landbouwpercelen in goede landbouw- en milieuconditie te houden, incl. randvoorwaarden (cross compliance en vergroening GLB). Een dergelijke aanpassing valt onder artikel 1 van de algemene voorwaarden van uw beheerovereenkomst. 

Waarom is het belangrijk om later te snoeien?
Deze aanpassing komt vanuit de Wet Natuurbescherming. Het broedseizoen is op 16 juni nog niet afgelopen. Snoeien verstoort broedende vogels, en dit mag niet onder de Wet Natuurbescherming. De aanpassing sluit daarom wel aan bij de doelen van de regeling en onze ambitie als Natuurrijk Limburg. 

Mag ik ook niet snoeien als er geen broedende vogels zijn?
Indien vóór of op 15 juli gesnoeid is bent u in overtreding van de baseline voorwaarden. Ook als er geen broedende vogels zijn. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de NVWA.

Bron: Natuurrijk Limburg